adhuham

9 posts
    

A brief look at Thomas Paine & The Age of Reason

A political theorist, propagandist, political activist, revolutionary and pamphleteer, Thomas Paine was an influential political figure of 18th century. Considered as one of the founding fathers of America, he played »

އެމްވީ ބޮލި"ގެ ވާހަކަ: ދިވެހިންނަށް މިނޫން ގޮތެއް ނެތް!؟

ސިޓީއެއް، މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ދައުވަތު ކާޑެއް ލިޔަން ކަމުގައިވިޔަސް، ދި »

Turning my netbook into a powerful Linux machine

When I switched to a desktop as my main workstation, I bought a netbook-style laptop for casual computing and simple programming. However, I made a poor selection of the laptop »

Hope, Disappointment and Regret: Self Reflections

Every passing of a year brings hope. Hope that things will go better. That things will improve. But it also brings disappointment and regret. You wish you had done things »